Chełm. "Bezpieczne wakacje" z MDK

Dodano: 2019-05-28 16:33:00
Wyświetleń: 62208

Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie przypomina, że 30 maja upływa termin zgłaszania prac do konkursu "Bezpieczne wakacje" .

1. Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie

2. Współorganizatorzy:

Komenda Miejska Policji w Chełmie

Super Tydzień Chełmski i Radio Bon Ton

3. Cele konkursu:

  • propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w domu, w lesie, nad wodą, w górach itp.,

  • kształtowanie prawidłowych postaw w zakresie zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom,

  • popularyzowanie zasady bezpiecznego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, które mogą się pojawić tam, gdzie dzieci spędzają wakacje.

4. Zadanie konkursowe:

Zadanie uczestników polega na wykonaniu pracy plastycznej formatu A3. Tematyka prac powinna dotyczyć szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji. Prace można wykonać w dowolnej technice.

5. Warunki konkursu

  • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z chełmskich przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów.

  • Powstawanie prac plastycznych powinny poprzedzić zajęcia w szkołach poświęcone bezpieczeństwu dzieci podczas wypoczynku letniego. Zajęcia prowadzą nauczyciele. Organizator dołącza do regulaminu materiały, które mogą być wykorzystane podczas takich zajęć.

  • Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę plastyczną.

  • Tylko prace spełniające wymogi regulaminu zostaną zarejestrowane i poddane ocenie przez jury.

  • Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania wszystkimi pracami zgłoszonymi na konkurs.

  • Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

6. Ocena

Prace będą oceniane w czterech kategoriach:

- przedszkola

- szkoły podstawowe, kl. I-III

- szkoły podstawowe, kl. IV-VI

- kl. VII-VIII szkoły podstawowej i gimnazja

Najlepsze - zdaniem jurorów - prace zostaną nagrodzone. Jurorzy mogą także przyznać wyróżnienia.

O wynikach konkursu oraz terminie i miejscu jego podsumowania organizator poinformuje na swojej stronie internetowej

7. Miejsce i termin składania:

Młodzieżowy Domu Kultury w Chełmie

ul. Pocztowa 41

w terminie do 30.05.2019 r.

Prace należy złożyć wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i podpisanym oświadczeniem (załącznik do regulaminu).

Prace powinny być podpisane na odwrocie z uwzględnieniem następujących danych:

- imię i nazwisko autora

- nazwę placówki, adres i klasę

- imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana oraz jego numer telefonu

8. Kontakt:

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Pocztowa 41

22-100 Chełm

tel. 82 565 21 57

mail: mdk.chelm@gmail.com

Tagi: MDK, chełm, wakacje

Komentarze