Chełm. Stypendia dla uczniów

Dodano: 2018-10-30 14:19:34
Wyświetleń: 64770

W Chełmie dzieci i młodzież mogą ubiegać się o stypendium szkolne, na rok szkolny 2018/2019.

STYPENDIUM SZKOLNE 2018/2019 w roku szkolnym 2018/2019 przyznawanie i udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz tryb i sposób wypłaty stypendiów, procedury dotyczące składania wniosków o stypendia i tok postępowania kwalifikacyjnego będą przeprowadzone

w oparciu o „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełm” podjęty uchwałą NR XXXIX/462/18 Rady Miasta Chełm z dnia 28 czerwca 2018 r. dostępnym na stronie Urzędu Miasta Chełm.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm będą wydawane i przyjmowane w placówkach oświatowych. Natomiast wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w odniesieniu do uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania będą wydawane i przyjmowane w Urzędzie Miasta Chełm, w Wydziale Oświaty. Wydawanie wniosków rozpocznie się od dnia 3 września 2018 r. Termin składania wniosków upływa z dniem 14 września 2018 r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 700 z późn. zm.), tj: 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (od dnia 1 października 528,00 zł). Pod uwagę brane są dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (tj. miesiąca sierpnia 2018 r.).